พญ. นาฏพธู สงวนวงศ์

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2541
- สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ, ประเทศไทย, 2545
- สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก, ประเทศไทย, 2554
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Respiratory infections disease
- Respiratory infection control
- Airway disease (asthma and COPD)
+ See More
Day Time Location
Tue313:00 - 16:0013:0016:00Medical Clinics (BIC 15A)
Fri613:00 - 20:0013:0020:00Medical Clinics (BIC 15A)
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Medical Clinics (BIC 15B)
ศูนย์รักษาโรค