พญ. ณัฎฐณี เอี่ยมสวัสดิกุล

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545
แพทย์ประจำบ้าน:
- Diagnostic Radiology, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548 - 2551
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศไทย, 2551
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Breast MR with Guided Biopsy, American College of Radiology, Reston, Virginia, 2558
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค