ศ.นพ. นิมิต เตชไกรชนะ

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, คลินิกวัยทอง
Language Spoken: อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2532
การศึกษาหลังปริญญา:
- เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ประเทศไทย, 2527
- Menopause, ประเทศเดนมาร์ก, 2540
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ: Menopause
+ See More
Day Time Location
Thu517:00 - 19:0017:0019:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค