พญ. นิภาภัทร์ วิศวชัยพันธ์

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2546
แพทย์ประจำบ้าน:
- General Pediatrics, University of Illinois at Chicago College of Medicine, Chicago, USA, 2550 - 2553
การศึกษาหลังปริญญา:
- Pediatric Endocrinology, NYU (New York University) School of Medicine, New York, USA, 2553 - 2556
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2553
- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2556
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 20:0008:0020:00Children Center (BIC 17C)
Tue312:00 - 20:0012:0020:00Children Center (BIC 17C)
Wed412:00 - 20:0012:0020:00Children Center (BIC 17C)
Thu508:00 - 12:0008:0012:00Children Center (BIC 17C)
Sun108:00 - 16:0008:0016:00Children Center (BIC 17C)
ศูนย์รักษาโรค