ศ.กิตติคุณ พญ.คุณหญิง นิตยา สุวรรณเวลา

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2506
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศไทย, 2516
การศึกษาหลังปริญญา:
- ประสาทรังสีวิทยาวินิจฉัย, The Bowman Gray School of Medicine, Wake Forest University, สหรัฐอเมริกา, 2514
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์กิตติคุณ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- ประสาทรังสีวิทยาวินิจฉัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- ประสาทรังสีวิทยาวินิจฉัย
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค