พญ. นิธิมา ศักดิ์โสภาวิวัฒน์

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2546
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ประเทศไทย, 2549 - 2552
การศึกษาหลังปริญญา:
- Advanced Diagnostic Body Imaging, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ประเทศไทย, กรกฏาคม 2552 - มิถุนายน 2553
- Emergency Radiology, University of Maryland School of Medicine, สหรัฐอเมริกา,
มิถุนายน 2554 - กรกฏาคม 2556
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศไทย, 2552
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Emergency and Trauma Radiology
- Body Imaging
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค