รศ.นพ. นนท์ โรจน์วชิรนนท์

Specialty: ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2540
- สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ประเทศไทย, 2542
การศึกษาหลังปริญญา:
- Craniofacial Surgery, Australia Craniofacial Unit, ออสเตเรีย, 2542-2543
- Craniofacial Surgery in USA, 2543-2544
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Facial cosmetic surgery e.g. face and neck lift, endoscopic facelift
- Eyelid e.g. blepharoplasty, double eyelid, congenital ptosis
- Breast surgery e.g. augmentation, lift, reduction, gynecomastia
- Body contouring e.g. liposuction, body lift, thigh lift, tummy tuck
- Nose e.g. reduction, shape modification, augmentation, alarplasty
- Facial bone surgery e.g. prognathism, chin implant, cheek implant, reduction malarplasty
- Ear e.g. otoplasty, prominent ears, torn ear lobe, widened ear holes
- Skin e.g. mole excision, melanoma, basal cell carcinoma, skin tumor, scar revision
- Congenital craniofacial anomalies e.g. cleft lip, cleft palate, craniosynostosis, microsomia, facial clefts
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค