นพ. นรเทพ กุลโชติ

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2545
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2552
การศึกษาหลังปริญญา:
- Adult Reconstructive Surgery (Hip - Knee Replacement), โรงพยาบาลรามาธิบดีl, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2553
- Trauma Surgery, University of Medizin Gottingen, Germany, 2556
วุฒิบัตร:
- สาขาออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2552
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Trauma Surgery
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค