พญ. น้ำผึ้ง นำการุณอรุณโรจน์

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศไทย, 2546
การศึกษาหลังปริญญา:
- Musculoskeletal Imaging, University of California San Diego School of Medicine, สหรัฐอเมริกา, 2548
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Musculoskeletal Imaging
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค