พญ. นุสารี กิจวิกัย

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, Ultrasound
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2546
การศึกษาหลังปริญญา:
- Obstetrics and Gynecology, Academic Medical Center, University of Amsterdam, Netherlands, 2548
- Ultrasound and Prenatal Diagnosis, Vanderbilt University Medical Center, Tennessee, สหรัฐอเมริกา, 2549-2550
- Obstetric Ultrasonography, Thomas Jefferson University, Philadelphia, PA, สหรัฐอเมริกา, 2553
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Obstetric Ultrasound
- General OB-GYN
+ See More
Day Time Location
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sat713:00 - 16:3013:0016:30Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sun113:00 - 17:0013:0017:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค