นพ. ณัฐ นิยมอุดมวัฒนา

Specialty: โสต ศอ นาสิกวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2544
วุฒิบัตร:
- สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา, ประเทศไทย, 2550
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Head and Neck Surgery
- Laryngology
+ See More
Day Time Location
Wed417:00 - 20:0017:0020:00ENT Center
Fri617:00 - 20:0017:0020:00ENT Center
Sat713:00 - 20:0013:0020:00ENT Center
ศูนย์รักษาโรค