พญ. ณัฏฐา อึ้งนภาธานินทร์

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2546
แพทย์ประจำบ้าน:
- Internal Medicine, Advocate Illinois Masonic Medical Center, Chicago, Illinois, สหรัฐอเมริกา, 2550 - 2553
การศึกษาหลังปริญญา:
- Endocrinology, Diabetes and Metabolism, University of Mississippi Medical Center, Mississippi, สหรัฐอเมริกา, กรกฎาคม 2553 - มิถุนายน 2555
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, สหรัฐอเมริกา, 2553
- สาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม, สหรัฐอเมริกา, 2555
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Thyroid Diseases
+ See More
Day Time Location
Tue312:00 - 20:0012:0020:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Wed408:00 - 16:0008:0016:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Thu508:00 - 20:0008:0020:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Fri608:00 - 16:0008:0016:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Sat708:00 - 16:0008:0016:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
ศูนย์รักษาโรค