พญ. อรอนงค์ ศิลโกเศศศักดิ์

Specialty: ทันตกรรม, รังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า
Language Spoken: อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Master of Science in Oral Radiology, The University of North Carolina, Chapel Hill, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2542
- Oral and Maxillofacial Radiology, The University of North Carolina School of Dentistry, Chapel Hill, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2542
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค