รศ.พญ. อรชาติ อุดมพาณิชย์

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2516
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2521
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศไทย, 2529
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Ultrasound
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค