ศ.พญ. อรดี จันทวสุ

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2514
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2520
- อนุสาขาปริกำเนิดและทารกแรกเกิด, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2530
การศึกษาหลังปริญญา:
- ทารกแรกเกิดวิทยา, สหรัฐอเมริกา, 2518-2520
- Pediatrics and in all aspect of the work for the welfare of children, สหรัฐอเมริกา, 2521
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์, Seton Hall University, สหรัฐอเมริกา, 2535
+ See More
Day Time Location
Tue312:00 - 15:0012:0015:00Pediatric Clinic (BIH 3rd Floor)
Fri613:00 - 15:0013:0015:00Pediatric Clinic (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค