พญ. อรวี ฉินทกานันท์

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, นรีเวชทางเดินปัสสาวะ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2 ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2548
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย, 2552
การศึกษาหลังปริญญา:
- Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery, Cleveland Clinic Florida, Flordia, USA, 2013 (Research Fellowship)
- Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery, International Urogynecology Associated of Atlanta and Beverly Hills,
Alpharetta, Georgia, USA, 2014 (attend operation case)
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2552
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Urogynecology & Female Pelvic Reconstructive Surgery
- Minimally Invasive Gynecology
- Menpause
+ See More
Day Time Location
Fri617:00 - 20:0017:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sat713:00 - 20:0013:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sun108:00 - 12:0008:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค