นพ. ไพฑูรย์ วิชิวานิเวศน์

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาทั่วไป, ประเทศไทย, 2538
การศึกษาหลังปริญญา:
- ประสาทรังสีวิทยาวินิจฉัย, โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2543 2544
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Head and Neck Imaging
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Head and Neck Imaging
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค