ผศ.พญ ปาจรีย์ จริยวิลาศกุล

Specialty: อายุรศาสตร์, พันธุกรรม
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
- PhD. in Vascular Biology, University of Edinburgh, ประเทศอังกฤษ, 2553
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค