ผศ.นพ. ภควัตร ชาตริยานุโยค

Specialty: ทันตกรรม, ทันตกรรมประดิษฐ์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
- Master of Science, The Ohio State University, Columbus, สหรัฐอเมริกา, 2552
วุฒิบัตร:
- สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2554
- Diplomate of The International Congress of Oral Implantologists, 2557
- สาขาทันตกรรมรากเทียม, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2558
การศึกษาหลังปริญญา:
- Implant Dentistry, Loma Linda University School of Dentistry, California, สหรัฐอเมริกา, 2552-2553
ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Center for Implant Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Loma Linda University
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Implant Dentistry
+ See More
Day Time Location
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Fri608:00 - 12:0008:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค