นพ. ภักดี สรรค์นิกร

Specialty: โสต ศอ นาสิกวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2523
วุฒิบัตร:
- สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา, ประเทศไทย, 2527
การศึกษาหลังปริญญา:
- โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา, ประเทศญี่ปุ่น, 2530
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Head and Neck Cancer Surgery
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค