นพ. ภากร จันทนมัฎฐะ

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2537
- สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2539
การศึกษาหลังปริญญา:
- อายุรกรรมโรคหัวใจ, โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2539
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- การศึกษาผลของปฏิกิริยาไฟฟ้าของร่างกาย
- หัวใจเต้นผิดปกติ
- การสวนหัวใจ
+ See More
Day Time Location
Sun115:00 - 19:0015:0019:00Medical Clinics (BIC 15D)
ศูนย์รักษาโรค