นพ. ปกรณ์ เจียระคงมั่น

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกีรยตินิยมอับดับ 2), โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศไทย, 2542
การศึกษาหลังปริญญา:
- Interventional Neuroradiology โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2543
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- MSc course in Neurovascular Disease
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค