พญ. ปนัดดา จันทร์สาส์น

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
แพทย์ประจำบ้าน:
- กุมารเวชศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 - 2555
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2555
- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด, 2557
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค