พญ. ภาณินี จารุศรีพันธุ์

Specialty: โสต ศอ นาสิกวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2547
วุฒิบัตร:
- สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา, ประเทศไทย, 2553
การศึกษาหลังปริญญา:
- Clinical Fellow in Otology/ Neurotology, University Health Network, University of Toronto, Ontario, ประเทศแคนาดา, 2556
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Otology, Neurotology
+ See More
Day Time Location
Thu518:00 - 20:0018:0020:00ENT Center
Sun113:00 - 16:0013:0016:00ENT Center
ศูนย์รักษาโรค