นพ. พันธศักดิ์ ตันสกุล

Specialty: เวชศาสตร์ฟื้นฟู
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2543
วุฒิบัตร:
- สาขาเวชศาสตร์พื้นฟู, ประเทศไทย, 2549
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Prosthetics and Orthotics
+ See More
Day Time Location
Tue313:00 - 20:0013:0020:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
Thu513:00 - 20:0013:0020:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
Sun108:00 - 12:0008:0012:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
ศูนย์รักษาโรค