ทพญ. ภาณุเพ็ญ สิทธิสมวงศ์

Specialty: ทันตกรรม, ความเจ็บปวดบริเวณใบหน้าและช่องปาก และความพิการของขมับและขากรรไกร
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537
วุฒิบัตร:
- สาขา Orofacial Pain, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2541
- สาขาทันตกรรมการบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า, ประเทศไทย, 2559
การศึกษาหลังปริญญา:
- Temporomandibular Disorders (TMD), 2539
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- TMJ / Jaw Problems and Occlusion
+ See More
Day Time Location
Tue317:00 - 19:3017:0019:30Dental Center (BIH 3rd Floor)
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Wed417:00 - 19:3017:0019:30Dental Center (BIH 3rd Floor)
Thu509:00 - 12:0009:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค