พญ. ภารณี เอื้อทวีเกียรติ

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซึ่ม
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, สหรัฐอเมริกา, 2545
- สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซึ่ม, สหรัฐอเมริกา, 2547
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2548
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม, ประเทศไทย, 2549
การศึกษาหลังปริญญา:
- Rheumatology, Mayo Clinic College of Medicine, Rochester, Minnesota, สหรัฐอเมริกา, 2547
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Certified Clinical Densitometrist
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- General rheumatology
+ See More
Day Time Location
Tue308:00 - 16:0008:0016:00Medical Clinics (BIC 15B)
Wed408:00 - 16:0008:0016:00Medical Clinics (BIC 15B)
Thu509:00 - 12:0009:0012:00Medical Clinics (BIC 15B)
Thu514:00 - 16:0014:0016:00Medical Clinics (BIC 15B)
Fri608:00 - 16:0008:0016:00Medical Clinics (BIC 15B)
Sat708:00 - 16:0008:0016:00Medical Clinics (BIC 15B)
ศูนย์รักษาโรค