พญ. ปาริชาติ ธนะสิทธิชัย

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2542
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2546
การศึกษาหลังปริญญา:
- Comprehensive reproductive medicine, โตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น, 2545
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- General Ob/Gyn, Fertility, Menopause, Laparoscopy
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 16:0008:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Tue308:00 - 16:0008:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Wed408:00 - 12:0008:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Thu508:00 - 16:0008:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Fri608:00 - 16:0008:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค