ร.อ.นพ. ปารินทร์ ศิริวัฒน์

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2551
แพทย์ประจำบ้าน:
- อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย, 2554 - 2557
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค