ผศ.นพ. ภาฤทธิ์ เมฆอรุณกมล

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2556
- สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2559
การศึกษาหลังปริญญา:
- Digestive Diseases, Emory University School of Medicine, Atlanta, GA, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2556 - 2559
- Advanced Endoscopy, Emory University School of Medicine, Atlanta, GA, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2559 - 2560
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Emory University School of Medicine, ประเทศสหรัฐอเมริกา
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Submucosal Endoscopy
- Advanced endoscopy
- Single and Double balloon endoscopy
- Pancreatobiliary disease
- Motility disorders
- General gastroenterology
+ See More
Day Time Location
Fri617:00 - 20:0017:0020:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค