พญ. ภาสินี วุทราพงษ์วัฒนา

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิมอันดับ 1), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2550
- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด, ประเทศไทย, 2552
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Neonatal Resuscitation Program
+ See More
Day Time Location
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Pediatric Clinic (BIH 3rd Floor)
Thu509:00 - 12:0009:0012:00Pediatric Clinic (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค