นพ. พัชร อ่องจริต

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2536
- สาขาศัลยศาสตร์โรคหัวใจและทรวงอก, ประเทศไทย, 2538
การศึกษาหลังปริญญา:
- Cardiothoracic & Transplant, Papworth Hospital, Cambridge, ประเทศอังกฤษ, 2543
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Coronary, Valvular, Transplant, Lung
+ See More
ศูนย์รักษาโรค