พญ. ปฐมา จรรย์แสง

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบั๊ณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2543
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2548
การศึกษาหลังปริญญา:
- Endocrinology and Metabolism, University of Ottawa, ประเทศแคนาดา, 2549
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Thyroidology and Thyroid cancer, University of Ottawa, ประเทศแคนาดา, 2551
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Thyroid & Thyroid Cancer
+ See More
Day Time Location
Wed408:30 - 12:0008:3012:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
ศูนย์รักษาโรค