พญ. พัชลิน พาทพุทธิพงศ์

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2538
แพทย์ประจำบ้าน:
- รังสีวิทยาวินิจฉัย, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ประเทศไทย, 2541 - 2544
การศึกษาหลังปริญญา:
- Neuroimaging, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ประเทศไทย, มิถุนายน 2554 - พฤษภาคม 2556
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศไทย, 2544
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Neuroimaging
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค