พญ. พัชรี หงษ์สมาทิพย์

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551
แพทย์ประจำบ้าน:
- รังสีวิทยาวินิจฉัย, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, 2552 - 2555
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศไทย, 2555
- อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง, ประเทศไทย, 2558
การศึกษาหลังปริญญา:
- ภาพวินิจฉัยชั้นสูง, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, 2557 - 2558
- Musculoskeletal Imaging, Department of Radiology, Massachusetts General Hospital, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2557
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Radiologic Pathology Correlation, American Institute for Radiologic Pathology, Maryland, ประเทศสหรัฐอเมริกา, กรกฎาคม - สิงหาคม 2554
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Diagnostic Radiology
- Body Imaging
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค