พญ. พัชรี ประสิทธิ์วรนันท์

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2536
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศไทย, 2542
การศึกษาหลังปริญญา:
- Breast Imaging Radiology, Medical University of South Carolina, Charleston, สหรัฐอเมริกา, 2554
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Breast Imaging
- Breast Intervention
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค