รศ.นพ. ภัททพล อัศวนันท์

Specialty: ทันตกรรม, ทันตกรรมประดิษฐ์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2534
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, Henry M. Goldman, School of Dentistry, Boston University, Bonton MA, USA, 2537
วุฒิบัตร
- สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, ประเทศไทย, 2545
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Dental Implant Restoration
- Esthetic Restoration
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 12:0009:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค