พญ. ภัทราภรณ์ พิสุทธิวงษ์

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
แพทย์ประจำบ้าน
- รังสีวิทยาวินิจฉัย, โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2555 - 2558
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศไทย, 2558
การศึกษาหลังปริญญา:
- Advanced Diagnostic Abdominal Imaging, คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 - 2559
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค