พญ. ภวรัตน์ แสงอร่าม

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2547
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก, ประเทศไทย, 2550
การศึกษาหลังปริญญา:
- Allergy and Clinical Immunology, โรงพยาบาลจุฬาฯ, 2547 - 2549
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Allergy
- HIV Medicine
+ See More
Day Time Location
Mon213:00 - 20:0013:0020:00Medical Clinics (BIC 15D)
Wed413:00 - 20:0013:0020:00Medical Clinics (BIC 15D)
Fri608:00 - 20:0008:0020:00Medical Clinics (BIC 15D)
Sun113:00 - 20:0013:0020:00Medical Clinics (BIC 15D)
ศูนย์รักษาโรค