พญ. ปวันรัตน์ กระนกภิรักษ์

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศไทย, 2548
- อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว, ประเทศไทย, 2550
การศึกษาหลังปริญญา:
- Interventional Radiology, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 2548-2550
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Body Intervention
+ See More
Day Time Location
Mon200:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
Tue300:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
Wed400:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
Thu500:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
Fri600:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
Sat700:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
Sun100:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
ศูนย์รักษาโรค