นพ. ภาวัต ปิยภัณฑ์

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550
แพทย์ประจำบ้าน:
- รังสีวิทยาวินิจฉัย, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2553 - 2556
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศไทย, 2556
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Musculoskeletal Imaging
- Abdominal Imaging
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค