พญ. เพ็ญอำไพ ตันนาภัย

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศไทย, 2549
- อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง, ประเทศไทย, 2551
การศึกษาหลังปริญญา:
- Advanced in Body Imaging, คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551
- Magnetic Resonance Imaging (MRI), University of North Carolina at Chapel Hill, สหรัฐอเมริกา, 2551-2553
- Abdominal Imaging, University of North Carolina at Chapel Hill, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2551-2553
- Breast Imaging, University Hospital, in San Donato Milanese (Milan), ประเทศอิตาลี, 2553-2554
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Virtual Colonoscopy, The Society of Gastrointestinal Radiologists, Orlando, Florida, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2553
- Teaching Course in Mammography, The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada, ประเทศแคนาดา, 2554
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- CT colonography
- Advanced abdominal imaging
- MRI breast
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค