พญ. เพ็ญสิริ อรรถเศรษฐ

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553
แพทย์ประจำบ้าน:
- Radiology, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555 - 2558
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาทั่วไป, ประเทศไทย, 2558
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Abdominal imaging
- Chest imaging
- Musculoskeletal imaging
- Cardiovascular imaging
- Emergency imaging
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค