พญ. เพชรพริ้ง ประจวบพันธ์ศรี

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2547
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาอายุรศาสตร์, Columbia University, Bassett Medical Center, New York, สหรัฐอเมริกา, 2550- 2553
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย, 2547 - 2550
การศึกษาหลังปริญญา:
- สาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม, University of Arkansas for Medical Sciences, Arkansas, สหรัฐอเมริกา, มิถุนายน 2554 - มิถุนายน 2556
วุฒิบัตร:
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2550
- สาขาอายุรศาสตร์, สหรัฐอเมริกา, 2554
- สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อ, สหรัฐอเมริกา, 2556
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2557
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม, ประเทศไทย, 2557
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Diabetes
- Hypertension
- Thyroid Disease
- Osteoporosis and Calcium Disorders
+ See More
Day Time Location
Tue308:00 - 16:0008:0016:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Wed413:00 - 17:0013:0017:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Thu513:00 - 20:0013:0020:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Fri608:00 - 20:0008:0020:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Sat708:00 - 16:0008:0016:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
ศูนย์รักษาโรค