ทพ. พลกฤษณ์ ศิลป์พิทักษ์สกุล

Specialty: ทันตกรรม, รังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
วุฒิบัตร:
- สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล), ประเทศไทย, 2558
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Oral and Maxillofacial radiology
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค