พ.ท. นพ. พศวีร์ ขวัญช่วย

Specialty: เวชศาสตร์ฟื้นฟู
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2546
- M.Sc. in Cardiac Rehabilitation, University of Essex, United Kingdom, 2013-2014
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, ประเทศไทย, 2551-2554
วุฒิบัตร:
- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ประเทศไทย, 2554
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Clinical Exercise Specialist, American College of Sports Medicine, USA, 2013
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Cardiac Rehabilitation
- Muscoloskeletal Pain
- Exercise Related Issues
+ See More
Day Time Location
Mon216:00 - 20:0016:0020:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
Wed416:00 - 20:0016:0020:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
Fri616:00 - 20:0016:0020:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
Sun109:00 - 16:0009:0016:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
ศูนย์รักษาโรค