นพ. พูนศักดิ์ สุชนวณิช

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2530
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- การเป็นหมัน, การตรวจส่องผนังช่องท้องด้วยเครื่องมือ
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค