นพ. พิชัย อิฏฐสกุล

Specialty: จิตเวชศาสตร์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2545
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาจิตเวชศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2551
การศึกษาหลังปริญญา:
- Postdoctoral Research Fellow in Psychiatry & Behavioral Sciences, Stanford University School of Medicine,
Stanford, CA, สหรัฐอเมริกา, เมษายน 2553 - มิถุนายน 2554
- Postdoctoral Research Fellow in the Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Northwestern University,
Chicago, Illinois, สหรัฐอเมริกา, กรกฎาคม 2554 - มิถุนายน 2555
วุฒิบัตร:
- สาขาจิตเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2551
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Bipolar disorders
- Psychotic disorder
- Electroconvulsive therapy
+ See More
Day Time Location
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค