นพ. พิชญา นาควัชระ

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2526
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2532
การศึกษาหลังปริญญา:
- ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์, ไขสันหลัง, 2536
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- โรคไขสันหลัง
- เวชศาสตร์การกีฬา
+ See More
Day Time Location
Sun109:00 - 12:0009:0012:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
ศูนย์รักษาโรค