นพ. พิพัฒน์ พูลทรัพย์

Specialty: เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ), เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547
แพทย์ประจำบ้าน:
- Occupational and Environmental Medicine, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 - 2554
วุฒิบัตร:
- สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2554
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- เวชศาสตร์ใต้น้ำและความกดบรรยากาศสูง, กรมแพทย์ทหารเรือ, 2553
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Occupational Medicine
- Underwater Medicine
+ See More
Day Time Location
Sat706:30 - 15:0006:3015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Sun106:30 - 15:0006:3015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
ศูนย์รักษาโรค